Header

اعتبار خرید از فروشگاههای زنجیره ای جانبو و سایت اتما مارکت

1399/11/05

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮔﺮﺍﻣﯿﺪﺍﺷﺖ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﯾﺎﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺩﻫﻪ ﻓﺠﺮ ﺟﻬﺖ ﺭﻓﺎﻩ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ، ﺍﺗﻤﺎ ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺟﺎﻧﺒﻮ(برای کل کشور) و فروشگاه اینترنتی اتما مارکت(برای شهر تهران) ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺧﺮﯾﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﻗﺴﺎﻁ ٣ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﻣﺰﺩ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ٥/١ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﺎﻏﻞ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺎﻧﺒﻮ و سایت etmamarket.ir ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ، ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻃﺮﺡ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﯾﻞ ﺍﻋﻼﻡ میگردد .

ﺍﻟﻒ - اطلاعات طرح :

١ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ 30.000.000 ﺭﯾﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﻗﺴﺎﻁ 3 ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪ می باشد .

٢ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪﯼ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺧﺮﯾﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ 1.000.000 ﺭﯾﺎﻝ می باشد .

٣ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .

٤ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ بدین ﺼﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﺎ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﺭﺳﺎﻟﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻭ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﮐﺎﺭﺕ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

٥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎﻧﯽ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺍﯾﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﻌﻮﻕ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺍﺗﻤﺎ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺧﺎﻟﺺ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 15.000.000 ﺭﯾﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

ﺏ - ﻧﺤﻮﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ :

ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﻪ ﺭﻭﺵ ﺫﯾﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ :

 

١ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ: ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺍﮐﺴﻞ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺣﺴﺎﺏ ، ﺑﺎﻧﮏ ، ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﺗﻤﺎ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ 48 ﺳﺎﻋﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺤﺴﺎﺏ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻩ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

٢ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ etmacard.ir

ﺝ - ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ :

١ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺎﺷﺪ .

٢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﯿﻒ ﭘﻮﻝ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎﻥ  )ﮐﯿﭙﺎ ) ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻫﻬﺎﯼ ﺟﺎﻧﺒﻮ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﮐﺎﺭﺕ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

٣ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﺍﻗﺴﺎﻃﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺠﺪﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺎﺭﮊ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﻌﺪﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

٤ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺍﻟﺒﺮﺯ می باشد .

٥ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ ﻣﺬﮐﻮﺭ 1 / 11 / 1399 ﻟﻐﺎﯾﺖ 29 / 12 / 1400 ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

٦ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .