بسمه تعالي
تعاونوا علي البر والتقوي
اساسنامه اتحاديه تعاونيهاي مصرف فرهنگيان ايران
حسن تعاون مدنيت و داد
مايه الفت بود واتحادقرآن كرم همه مومنان را به همكاري و همدلي در امور خير و رعايت تقوي فراخوانده است. با الهام از اين اصل مقدس، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سعي بر تحقق اين فراخوان الهي دارد. بر اين پايه، اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسي، رسالت سنگين تحقق عدالت اقتصادي وپيشگيري از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص را تأمين مي كند و زمينه را براي جلوگيري از تبديل دولت به يك ” كارفرماي بزرك مطلق” آماده مي سازد . حال بر يك يك اعضا ي اتحاديه است تا با همراهي و همدلي وحسن تعاون و معاضدت به گسترش اين فكر وعمل به اين انديشه همت گمارند.
اساسنامه اتحاديه براساس قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب سيزدهم شهريور سال ۱۳۷۰ كه ملهم از اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد تهيه وتنظيم گرديده و بعنوان يك ميثاق و سند همكاري مورد توافق و تفاهم اعضا قرار گرفته و به تصويب آنها رسيده است.
اعضاي اتحاديه در آغاز اين همكاري خجسته ومشاركت مباركه كه (( آزادانه وبا اختياركامل)) و با قبول سهم در (( مشاركت اقتصادي)) آنرا پذيرفته اند، تعهد مي نمايند كه ضمن انجام وظيفه در قبال مسئوليت خود، با رعايت (( حقوق مساوي اعضاء))، كوشش فردي و تلاش همگاني شان را همراه با (( كسب علم و آگاهي و بكارگيري مستمر دانش روز)) براي موفقيت هر چه بيشتر اهداف اين همياري و مشاركت با تاكيد بر (( خود گراني و خود اتكايي)) بكار گيرند. باشد كه در راستاي تحقق هدفهاي اتحاديه وبا عنايت به اصول عمومي همياري و تعاون كه در فرهنگ اسلامي و ايراني، ريشه اي پاي برجا و پيشينه اي ديرينه دارد، شاهد گامهاي استوار و دستان پرتوان تك تك اعضاء باشيم كه همدلانه براي رشد و توسعه فرهنگ تعاوني و گسترش روحيه مشاركت جو ومشاركت پذير ، فعالانه دست بهم داده اند و مي كوشند تا همسو وهم جهت (( در كنار كليه تعاونگران كشور)) در جهت ايجاد اشتغال مولد و ارائه خدمات عادلانه ومنصفانه مورد نياز مردم و راه اندازي چرخهاي توليد وخدمات ، با افزايش بهره وري و بكار گيري پس اندازهاي هر چند مختصر، ضمن تحقق عدالت اقتصادي واجتماعي (( ياري رسان جامعه)) و دولت نيز باشند.
امضا هيات رئيسه مجمع عمومي
بسمه تعالي
اساسنامه اتحاديه تعاونيهاي مصرف فرهنگيان ايران
فصل اول : كليات
ماده ۱ – نام، اتحاديه تعاونيهاي مصرف فرهنگيان ايران كه در اين اساسنامه به اختصار اتحاديه ناميده ميشود.
ماده ۲ – اهداف اتحاديه :
۱- ترويج و تحكيم مشاركت، همكاري و تعاون عمومي
۲ ـ تامين نيازهاي مشترك اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي اعضاء و كمك به تحقق عدالت اجتماعي
۳ ـ انجام ساير اموري كه اعضاء به آن نياز دارند
۴ ـ ………………………………………..
ماده ۳ ـ موضوع فعاليت :
۱ ـ ارائه خدمات آموزشي و فرهنگي و تبليغاتي مربوط به امور تعاون اتحاديه ها و تعاونيهاي عضو و بالا بردن سطح علمي و فني و تخصصي و اطلاعات مورد نياز اعضاي آنها و گسترش تعليمات تعاوني.
۲ ـ ارائه خدمات تحقيقاتي و مطالعاتي پيرامون موضوعات مورد نياز اتحاديه ها و تعاونيهاي عضو و كمك به جمع آوري آمار و اطلاعات و گزارشهاي اقتصادي و اجتماعي به آنان و وزارت تعاون.
۳ ـ كمك به سازماندهي و حسن اداره امور و هماهنگي و حفاظت و توسعه اتحاديه ها و تعاونيهاي عضو.
۴ ـ كمك به برقراري ارتباط و همكاري متقابل بين اتحاديه ها و تعاونيهاي عضو و بين آنها و مردم و دولت و ساير ارتباطات داخلي و خارجي.
۵ ـ ارائه خدمات اداري، مالي، حسابداري، حسابرسي، بازرسي، تجاري واعتباري به اتحاديه ها و تعاونيهاي عضو.
۶ ـ ارائه خدمات فني، تخصصي، حقوقي، قبول وكالت اعضاء در كليه امور مورد نياز آنها، خدمات مشاوره اي و راهنمايي و ساير تسهيلات مورد نياز اتحاديه ها و تعاونيهاي عضو.رئيس مجمع منشي مجمع
صفحه۲
۷ ـ نظارت بر التزام اتحاديه ها و تعاونيهاي عضوبه رعايت قوانين و مقررات مربوطه و معرفي متخلفين به مراجع قانوني ذيربط.
۸ ـ حل اختلاف و داوري در محدودة امور مربوط به اتحاديه ها و تعاونيهاي عضو بصورت كدخدا منشي و صلح اعضاء.
۹ ـ ايجاد واحدهاي توليدي و خدماتي وانجام ساير فعاليتهاي اقتصادي بمنظور تأمين نيازهاي اتحاديه.
۱۰ـ سرمايه گذاري در موسسات خدماتي و توليدي ونهادهاي اقتصادي با اولويت اتحاديه ها وتعاونيها واقدام به خريد سهام كارخانجات و موسسات دولتي و غير دولتي
۱۱- برگزاري نمايشگاه ويا مشاركت در نمايشگاههاي داخلي و بين المللي.
۱۲- بازاريابي، خريد و فروش، صادرات و واردات و عرضه توليدات اتحاديه و تعاونيهاي عضو
۱۳ – تامين نيازمنديهاي ارگانهاي دولتي و عمومي
۱۴- ارائه هر گونه خدماتي كه بهر نحو مورد نياز اعضاء ميباشد.
۱۵ – ……………………………………………………………………………………
۱۶- ……………………………………………………………………………………..
تبصره – اتحاديه ميتواند به منظور تحقق اهداف و تأمين مقاصد موضوع اين ماده با رعايت مقررات قانوني واساسنامه و قراردادهاي منعقده از سرمايه و ذخائر موجود، سپرده ها و حق عضويت پرداختي اعضاء، اعتبارات و سرمايه گذاريهاي بخش هاي دولتي، عمومي، تعاوني، صندوق تعاون و اشخاص حقيقي وحقوقي ديگر، هداياي نقدي و جنسي افراد و موسسات استفاده نموده و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهيلات بانكي نمايد.
ماده ۴ – حوزه عمليات اتحاديه : از لحاظ ارائه خدمات و نيازمنديهاي اعضا سراسر كشوراست.
ماده ۵- مدت اتحاديه از تاريخ تاسيس نامحدود است.
ماده ۶- مركز اصلي ونشاني اتحاديه فرهنگيان ايران خيابان فلسطين كوي شهداي ژاندارمري پلاك ۵و۷و۹ تلفن ۶۴۶۷۲۸۱ است .
هيات مديره مي تواند اقدام به ايجاد شعب و دفاتر نمايندگي در ساير نقاط داخل وخارج از كشور نموده وعندالاقتضاء در مورد تغييرآن تاقدام كند. در اين صورت مي بايست موضوع را به مراجع ثبت اتحاديه اعلام تا نسبت به آگهي آن در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران اقدام گردد. نسخه اي از آگهي مزبور بايد به وزارت تعاون ارسال گردد.
رئيس مجمع منشي مجمع
صفحه ۳
ماده ۷ – سرمايه اتحاديه مبلـــغ ۴۶۸۷۶۶۰۰۰۰۰ ريــال است كه به ۹۳۷۵۳۲ سهــم ۵۰۰۰۰ ريــالي تقسيم گرديده است و مبلغ ۴۶۸۷۶۶۰۰۰۰۰ ريال آن نقدا” توسط اعضاء پرداخت شده و مبلـــغ —- ريــال آن در تعهد اعضاء ميباشد.
تبصره – پرداخت حداقل يك سوم سرمايه اتحاديه الزامي است و اعضاء مكلفند وجه سهام تعهدي را به اقساط حداكثر دو ساله پرداخت نمايند.
ماده ۸- سهام اتحاديه با نام و غير قابل تقسيم است و انتقال آن به اعضاء يا متقاضيان عضويت واجد شرايط جديد با موافقت هيات مديره و براساس مقررات اين اساسنامه مجاز ميباشد.
ماده ۹- اتحاديه ظرف مدت يكسال از تاريخ ثبت يا افزايش سرمايه به هريك از اعضاء به ميزان سهامي كه خريداري نموده اند ورقه سهم صادر و تحويل خواهد نمود.
تبصره ۱ – ورقه سهم بايد متحد الشكل، چاپي و داراي شماره ترتيب بوده و نام اتحاديه و شماره ثبت آن و مبلغ اسمي هر سهم، تعداد سهامي كه هر ورقه نماينده آنست، در آن درج و به امضاء مديرعامل ويك نفر از اعضا هيات مديره به انتخاب هيات مديره برسد. مادام كه اوراق سهام صادر نشده است، اتحاديه بايد به اعضاء گواهينامه موقت سهم كه معرف تعداد، مبلغ اسمي و مبلغ پرداخت شده است تحويل نمايد.
تبصره ۲ – نام ونشاني و تعداد سهام هريك از اعضاء و موارد نقل وانتقال بايد در دفتر سهام اتحاديه به ثبت برسد.
فصل دوم : مقررات مربوط به عضويت :
ماده ۱۰- عضويت در اتحاديه براي اتحاديه ها و تعاونيهاي واجد شرايط ذيل آزاد است:
۱ – موضوع فعاليت اتحاديه يا تعاوني مناسب با موضوع فعاليت اتحاديه باشد. و تعاونيهاي متقاضي عضويت بايستي فاقد اتحاديه استاني باشند.
۲- عدم ممنوعيت قانوني.
۳- عدم عضويت همزمان در اتحاديه تعاوني مشابه
۴- خريد سهم اتحاديه به ازاء هرعضو حقيقي تحت پوشش تعاوني ويا اتحاديه حداقل دو سهم(۵۰۰۰۰ ريال)
تبصره ۱- مدارك مشروحه ذيل توسط اتحاديه استاني و يا تعاوني بايستي به اتحاديه تسليم گردد:
الف – درخواست كتبي عضويت و تعهد رعايت مقررات اساسنامه اتحاديه
رئيس مجمع منشي مجمع
صفحه۴
ب – ارائه نسخه اي از آخرين آگهي تغييرات ثبتي مبني بر انتخاب هيات مديره و دارندگان امضاء مجاز
ج – ارائه صورت جلسه مجمع عمومي عادي مبني بر تصويب عضويت در اتحاديه سراسري
تبصره ۲- احراز شرايط داوطلبان عضويت قبل از انتخاب اولين هيات مديره برعهده هيات موسس اتحاديه ميباشد.
ماده ۱۱- مسئوليت مالي اعضاي اتحاديه محدود به ميزان سهم آنان ميباشد.
ماده ۱۲- اتحاديه ميتواند طلب خود را از عضو با اخطار كتبي مطالبه نمايد و در صورت وصول نشدن و سپري شدن ۳۰ روز از تاريخ اخطارنامه، از كل مطالبات وي از اتحاديه و در صورت عدم تكافو از بهاي سهام وي برداشت كند و هرگاه مبالغ مذكور كفايت نكند اتحاديه براي وصول مازاد طلب خود به عضو بدهكار مراجعه خواهد كرد.
ماده ۱۳- خروج عضو از اتحاديه اختياري است و نميتوان آنرا منع كرد. در صورتيكه خروج عضو موجب ضرري براي اتحاديه باشد وي ملزم به جبران آن است.
ماده ۱۴- در موارد زير عضو از اتحاديه اخراج ميشود:
۱- از دست دادن هريك از شرايط عضويت مقرر دراين اساسنامه.
۲- رعايت نكردن مقررات اساسنامه و ساير تعهدات قانوني پس از دوبار اخطار كتبي توسط هيات مديره به فاصله ۱۵ روز و گذشتن ۱۵ روز از تاريخ اخطار دوم.
۳- ارتكاب اعمالي كه موجب زيان مادي اتحاديه شود و عضو نتواند ظرف مدت يكسال آنرا جبران نمايد يا انجام اعمالي كه به حيثيت و اعتبار اتحاديه لطمه وارد كند و يا با آن رقابتي نا سالم نمايد.
تبصره – تشخيص موارد فوق بنا به پيشنهاد هيات مديره يا بازرسان و تصويب مجمع عمومي عادي خواهدبود.
ماده ۱۵- درصورت لغو عضويت به سبب استعفاء ، انحلال واخراج، ارزش سهام براساس مبلغ اسمي آن محاسبه و پس از كسر بدهي عضو به اتحاديه همراه با ساير مطالبات وي ظرف مدت سه ماه پرداخت خواهدشد. مبناي پذيرش اعضاء جديد نيز ارزش اسمي سهام خواهدبود .
ماده ۱۶- در صورت بروز اختلاف بين اعضاء واتحاديه ويا اتحاديه با اتحاديه ها و تعاونيهاي ديگر، موضوع اختلاف براي داوري به اتاق تعاون مربوطه ارجاع ميشود.
رئيس مجمع منشي مجمع
صفحه ۵
فصل سوم – اركان اتحاديه
ماده ۱۷- اركان اتحاديه عبارتست از :
۱- مجمع عمومي ۲- هيات مديره ۳- هيات بازرسي
ماده ۱۸- مجامع عمومي اتحاديه به صورت عادي يا فوق العاده تشكيل خواهد شد.
تبصره ۱- مجمع عمومي اتحاديه با حضور نمايندگان شركتها و اتحاديه هاي تعاوني عضو تشكيل مي شود و هر تعاوني يك رأي وهر اتحاديه به تعداد مجموع تعاوني هاي عضو خود حق رأي خواهد داشت.
تبصره ۲- تصميماتي كه در مجامع عمومي با رعايت مقررات اتخاذ مي گردد براي كليه اعضا اعم از حاضر و غايب نافذ و معتبر خواهد بود. اين تصميمات بطريقي كه براي دعوت مجامع عمومي در اين اساسنامه پيش بيني شده بايد ظرف مدت ۱۵ روز به اطلاع اعضاء برسد.
ماده ۱۹- مجمع عمومي عادي حداقل سالي يكبار و حداكثر ظرف ۴ ماه پس از پايان سال مالي اتحاديه تشكيل مي شود و در موارد ضروري مي توان در هر موقع از سال مجمع عمومي عادي را بطور فوق العاده تشكيل داد.
ماده ۲۰- وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي بشرح زير است:
۱- انتخاب هيات مديره و هيات بازرسي
۲- رسيدگي واتخاذ تصميم درباره ترازنامه و حساب سود و زيان، گزارش تغييرات اعضا و سرمايه وساير گزارشهاي مالي هيات مديره پس از قرائت گزارش هيات بازرسي
۳- تعيين خط مشي و برنامه اتحاديه وتصويب بودجه جاري و سرمايه گذاري و اعتبارات و وامهاي درخواستي و ساير عمليات مالي به پيشنهاد هيات مديره
۴- اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه در حدود قوانين و مقررات
۵- اخذ تصميم نسبت به ذخاير و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسيم آن طبق اساسنامه
۶- تصويب آئين نامه ها، مقررات و دستورالعمل هاي داخلي اتحاديه
۷- تعيين روزنامه كثير الانتشار براي درج آگهي هاي اتحاديه
۸- اتخاذ تصميم در مورد عضويت و يا لغو عضويت اتحاديه در اتحاديه هاي ديگر واتاق تعاون و تعيين ميزان سهام ويا حق عضويت سالانه
رئيس مجمع منشي مجمع
صفحه ۶
۹- اخذ تصميم در خصوص انجام حسابرسي سالانه اتحاديه، تعيين هزينه حسابرسي، گزارشها و پيشنهادهاي حسابرسان براساس نتايج حسابرسي
۱۰- تصويب نحوه تقويم آورده هاي غير نقدي اعضا و ديگر ضوابط راجع به آن
۱۱- تصويب حقوق و مزاياي هيات مديره و پاداش آنان با رعايت آئين نامه مصوب وزارت تعاون
۱۲- تصويب آئين نامه وظايف، اختيارات وحقوق ومزاياي مديرعامل
۱۳- ساير وظايفي كه قوانين و مقررات بر عهده مجمع عمومي عادي قرار ميدهد.
ماده ۲۱- مجمع عمومي فوق العاده براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به موارد زير تشكيل ميشود:
۱- تغيير مواد اساسنامه در حدود قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي
۲- تصميم گيري نسبت به گزارش هيات بازسي در مورد تخلفات هيات مديره
۳- عزل يا قبول استعفاي هيات مديره
۴- اتخاد تصميم راجع به انحلال و تعيين هيات تصفيه به تعداد ۳ نفر طبق ضوابط مقرردر قانون بخش تعاوني و آيين نامه اجرائي آن
ماده ۲۲- هيات مديره مكلف است در موعدهاي مقرر زير نسبت به انتشار اگهي دعوت مجمع عمومي اقدام كند:
۱- حداقل دو ماه پس از پايان هر سال مالي براي تشكيل مجمع عمومي عادي
۲- حداقل دو ماه قبل از پايان دوره خدمت هيات مديره ويا هيات بازرسي
۳- در صورتي كه در يكي از مجامع عمومي عادي تشكيل مجمع عمومي عادي ديگري تكليف شده باشد حداكثر ظرف يكماه پس از تشكيل آن مجمع عمومي.
۴- حداكثر ظرف يك ماه بعد از درخواست مقامات يا اشخاص زير:
الف – اكثريت مطلق اعضاي هيات مديره
ب – هيات بازرسي براي تشكيل مجمع عمومي عادي ويا فوق العاده
ج- يك پنجم اعضاي اتحاديه براي تشكيل مجمع عمومي عادي و يك سوم آنها براي تشكيل مجمع عمومي فوق العاده
رئس مجمع منشي مجمع
صفحه ۷
د – وزارت تعاون براي تشكيل مجمع عمومي عادي و يا فوق العاده
تبصره ۱- دوره خدمت هيات مديره و هيات بارسي از زمان انتخاب و قبولي سمت آنها شروع خواهد شد مشروط به اينكه مدت ماموريت هيات مديره و يا بازرسان قبلي منقضي شده باشد؛ در غير اينصورت شروع خدمت آنها از زمان انقضاي مدت ماموريت هيات مديره ويا هيات بازرسي قبلي خواهدبود.
تبصره ۲- در صورتي كه هيات مديره به علل استعفاء فوت يا ممنوعيت قانوني هر يك از اعضاي اصلي، عليرغم دعوت از اعضاي علي البدل ، از اكثريت مقرر در اساسنامه خارج شود مجمع عمومي عادي براساس مفاد اين اساسنامه دعوت خواهد شد تا نسبت به تكميل اعضاي هيات مديره براي بقيه مدت مقرر اقدام كند.
در صورت استعفاي دسته جمعي يا اكثريت اعضاي هيات مديره ، برگزاري مجمع عمومي فوق العاده براي قبول استعفاي آنان الزامي است.
تبصره ۳- در صورتيكه هيات مديره در موعد مقرر نسبت به دعوت مجمع عمومي عادي يا فوق العاده اقدام نكند، وزارت تعاون مي تواند راسا” نسبت به برگزاري مجامع عمومي اقدام نمايد.
تبصره ۴- اگر هيات مديره ظرف مدت يكماه از تاريخ درخواست تشكيل مجمع عمومي فوق العاده توسط هيات بازرسي اقدام به دعوت و برگزاري ننمايد هيات بازرسي مي تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهي وتشكيل مجمع عمومي فوق العاده براي رسيدگي به گزارش خود اقدام نمايد.
ماده ۲۳- دعوت مجمع عمومي با قيد دستور، روز، ساعت ومحل تشكيل آن بايد به صورت كتبي با پست سفارشي به آخرين اقامتگاه قانوني اعلام شده عضو انجام گيرد و علاوه بر آن، الصاق آگهي دعوت در محل دفتر اصلي و شعب اتحاديه الزامي است.
تبصره ۱ – انتشار آگهي در روزنامه كثير الانتشار در صورتيكه تعداد اعضاي اتحاديه به بيش از يكصد عضو برسد الزامي است.
تبصره ۲- در موارديكه كليه نمايند گان اتحاديه ها و تعاونيهاي عضو مجمع عمومي حاضر شوند، نشر آگهي و تشريفات دعوت الزامي نيست.
رئس مجمع منشي مجمع
صفحه ۸
تبصره ۳- فاصله زماني بين تاريخ انتشار آگهي دعوت (نوبت اول ) تا تشكيل مجمع عمومي حداقل ۱۵ و حداكثر ۲۰ روز خواهدبود.
در صورتيكه برگزاري انتخابات در دستور جلسه باشد اين مدت حداقل ۳۰ و حداكثر ۳۵ روز است.
ماده ۲۴- هر يك از اعضا مي تواند تا قبل از رسميت جلسه مجمع عمومي، مورد يا موارد ديگري غير از موضوعاتي كه در دعوتنامه تشكيل مجمع قيد شده است براي طرح در همان جلسه مجمع كتبا” به مقامي كه مجمع عمومي را دعوت كرده است پيشنهاد كند. مقام دعوت كننده مجمع مكلــــف
است پيشنهاد مربوط را در مجمع طرح كند تا در صورت تصويب، در دستور جلسه مجمع بعدي كه حداكثر ظرف يك ماه دعوت به تشكيل مي گردد قرارگيرد.
ماده ۲۵- ملاك تشخيص تعداد اعضاي حاضر در جلسات مجامع عمومي ورقه حضور و غيابي است كه نمايندگان اتحاديه ها و تعاونيهاي عضو در بدو ورود به جلسه ، آنرا امضا مي كنند.
تبصره – مداركي كه نمايندگان اتحاديه ها و تعاونيهاي عضو قبل از تشكيل جلسه مجمع عمومي بايد ارائه دهند عبارتست از :
۱- اصل گواهي نمايندگي براي شركت در جلسه مجمع عمومي
۲- كارت شناسايي معتبر
ماده ۲۶- مجمع عمومي عادي اتحاديه با حضور نمايندگان شركتها و اتحاديه هاي تعاوني عضوكه دارنده حداقل نصف بعلاوه يك آراء باشند رسميت پيدا مي كند. در صورت عدم حصول نصاب مذكور ، آگهي دعوت مجمع بايد حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز با همان دستور جلسه قبلي منتشر شود فاصله نشر آگهي دعوت ( نوبت دوم ) تا تشكيل جلسه مجمع بعدي نبايد از ۱۵ روز كمتر و از ۲۰ روز بيشتر شود اين جلسه با حضور نمايندگان هر تعداد از شركتها واتحاديه هاي تعاوني عضو رسميت خواهد يافت.
– مجمع عمومي فوق العاده با حضور نمايندگان شركتها و اتحاديه هاي تعاوني عضو تشكيل مي شود، جلسات مجمع عمومي فوق العاده بار اول حداقل با حضور نمايندگان دارنده دو سوم آراء بار دوم حداقل نصف بعلاوه يك و بار سوم با حضور نمايندگان هر تعداد از شركتها و اتحاديه هاي تعاوني عضو رسميت مي بايد . آگهي دعوت مجمع براي هر نوبت بعدي بايد حداكثرظـــرف ۱۵ روز
رئس مجمع منشي مجمع
صفحه ۹
از تاريخ جلسه اي كه رسميت نيافته با همان دستور جلسه اول منتشر شود.
فاصله نشر آگهي دعوت تا تشكيل جلسه هر نوبت بعدي نبايد از ۱۵ روز كمتر و از ۲۰ روز بيشتر شود.
تبصره – در صورت رسميت نيافتن جلسه مجمع عمومي ، مقام دعوت كننده مجمع بايد صورتجلسه اي داير بر عدم رسميت آن تهيه و به امضاء حاضرين در جلسه برساند.
ماده ۲۷- جلسات مجامع عمومي را در صورت رسميت يافتن، مقام دعوت كننده افتتاح مي كند. در جلسه مجمع ابتدا يك رئيس ، يك منشي ودو نفر ناظر از ميان نمايندگان اتحاديه ها و تعاونيهاي عضو( حاضر درجلسه) انتخاب خواهند شد. در صورتي كه تعداد اعضاي اتحاديه به ۵۰۰ عضو يا بيشتر برسد تعداد هيات رئيسه ۷ نفر خواهد بود كه عبارتند از : رئيس ، نايب رئيس ، منشي و ۴ ناظر
تبصره ۱- مقام دعوت كننده مجمع عمومي مكلف است ورقه حضور و غيابي را كه نمايندگان اتحاديه ها و تعاونيهاي عضو در بدو ورود به جلسه امضا مي كنند و صورت اسامي كل اعضا را در اختيار هيات رئيسه براي احراز رسميت جلسه واعمال كنترلهاي لازم قراردهد.
تبصره ۲- در مجامعي كه دستور جلسه، انتخاب هيات مديره ويا هيات بازرسي باشد، داوطلبان عضويت درهيات مديره و بازرسي ميتوانند در جلسه مجمع عمومي عادي شركت نموده وبا اجازه رئيس مجمع ، در مهلتي كه به تساوي به هر يك از آنان داده مي شود خود را معرفي نمايند.
ماده ۲۸ – راي گيري در كليه مجامع عمومي فوق العاده و نيز انتخاب هيات مديره وبازرسان در مجامع عادي، بصورت كتبي خواهد بود ولي راي گيري براي اتخاذ ساير تصميمات مجامع عادي مي تواند با قيام و قعود بعمل آيد.
ماده ۲۹- تصميمات مجمع عمومي عادي ، با اكثريت نصف بعلاوه يك آراي نمايندگان اتحاديه ها و تعاونيهاي عضو حاضر در جلسه اتخاذ مي شود مگر در مورد انتخاب مديران وبازرســان كه بــــا
رئيس مجمع منشي مجمع
صفحه ۱۰
اكثريت نسبي خواهد بود. تصويب اساسنامه اتحاديه در اولين مجمع عمومي عادي با آراء حداقل ـــــ حاضرين و تصميمات مجامع عمومي فوق العاده با اكثريت نسبي آراي حاضر معتبر خواهد بود.
ماده ۳۰- در صورتيكه در جلسه مجمع عمومي، بهر دليل مذاكرات به اخذ تصميم منتهي نشود، جلسه به عنوان تنفس تعطيل ميگردد. رئيس جلسه موظف است ضمن اعلام تنفس در همان جلسه، زمان و محل تشكيل جلسه بعدي را كه نبايد بيش از يك هفته بعد از جلسه مذكور باشد ـ اعلام نمايد.( رعايت تشريفات دعوت مجدد الزامي نيست.)
جلسه بعدي ادامه جلسه قبل از تنفس است و هيات رئيسه آن همان خواهد بود كه در جلسه قبل از تنفس انتخاب شده اند مگر اينكه يك يا چند نفر از آنان در مجمع عمومي بعد از تنفس حاضر نشده باشند كه در اينصورت به جاي اشخاص غايب، افراد ديگري انتخاب خواهندشد.
ماده ۳۱- صورت جلسات مجامع عمومي و تصميمات متخذه در آن توسط منشي مجمع در دفتر مخصوص ، ثبت شده و كليه صفحات آن به امضاي هيات رئيسه مجمع ميرسد و رونوشت آن بوسيله رئيس مجمع به هيات مديره ابلاغ و نسخه اي از آن نيز به وزارت تعاون ارسال مي شود.
تبصره – صورت جلسات مجامع عمومي مي بايست همواره در اتحاديه نگهداري شود.
۲- هيات مديره
ماده ۳۲- هيات مديره مركب از ۵ نفر عضو اصلي و ۲ نفر عضو علي البدل مي باشد كه از ميان نامزد هاي پيشنهاد شده توسط اتحاديه ها وتعاونيهاي عضو براي مدت سه سال با راي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي شوند. حائزين اكثريت بعداز اعضاء اصلي به ترتيب علي البدل شناخته ميشوند و انتخاب مجدد هر يك از اعضاء اصلي بصورت متوالي براي يك دوره بلامانع است.
تبصره ۱- افرادي كه در هر يك از نوبتهاي متوالي بعدي موفق به كسب دو سوم آراء كل اعضاء اتحاديه شوند از ممنوعيت مندرج در اين ماده مستثني خواهند بود.
تبصره ۲- هيات مديره در اولين جلسه از ميان خود يك نفر را بعنوان رئيس هيات مديره يك نفر را بعنوان نائب رئيس و يك نفر را بعنوان منشي انتخاب مي كند.
رئيس مجمع منشي مجمع
صفحه ۱۱
تبصره ۳- در صورت استعفاء ، فوت، ممنوعيت قانوني و يا غيبت غير موجه مكرر هر يك از اعضاي اصلي هيات مديره يكي از اعضاي علي البدل به ترتيب آراء بيشتر براي بقيه مدت مقرر به جانشيني وي در جلسات هيات مديره، شركت مينمايد. غيبت غير موجه مكرر به مواردي اطلاق ميشود كه عضو ، عليرغم اطلاع از دعوت، بدون اجازه قبلي و يا عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالي و يا هشت جلسه غير متوالي طي يكسال حاضر نشود.
تبصره ۴- در موارديكه هيات مديره از اكثريت مقرر خارج شود، در فاصله مدت لازم براي انتخاب و تكميل اعضاي هيات مديره، وزارت تعاون اختيار دارد از ميان مديران تعاونيهاي عضو اتحاديه، تعداد لازم را موقتا” حداكثر براي مدت پنج ماه انتخاب كند.
ماده ۳۳- پس از انقضاي مدت ماموريت هيات مديره در صورتيكه هيات مديره جديد انتخاب نشده باشد هيات مديره موجود تا انتخاب و قبولي هيات مديره جديد كماكان به وظايف خود در اتحاديه ادامه داده و مسئوليت اداره امور را برعهده خواهد داشت.
ماده ۳۴- هيات مديره مكلف است جهت مديريت اتحاديه و اجراي تصميمات مجامع عمومي و هيات مديره فرد واجد شرايطي را براي مدت سه سال بعنوان مدير عامل اتحاديه انتخاب كند كه زير نظر هيات مديره انجام وظيفه نمايد. وظايف و اختيارات و حقوق و مزاياي مدير عامل طبق آئين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد هيات مديره به تصويب مجمع عمومي عادي خواهد رسيد.
ماده ۳۵- جلسات هيات مديره هر دو هفته يكبار در موعد و محل معيني كه قبلا”با هماهنگي اعضاء هيات مديره تعيين گرديده بنا به دعوت رئيس يا نائب رئيس هيات مديره و يامديرعامل يا اكثريت هيات مديره با حضور بيش از نصف اعضاي اصلي هيات مديره تشكيل و رسميت مي يابد و براي اتخاذ تصميم راي اكثريت اعضا حاضر در جلسه ضروري است. تصميمات هيات مديره در دفتري بنام دفتر صورتجلسات هيات مديره ثبت و بامضاي اعضاي حاضر در جلسه ميرسد.
تبصره – جلسه فوق العاده هيات مديره با دعوت كتبي رئيس يا نائب رئيس هيات مديره يا مديرعامل در صورت عدم دعوت كتبي آنان با دعوت كتبي اكثريت اعضاي هيات مديره تشكيل ميگردد.
ماده ۳۶- هيات مديره جز در مواردي كه بموجب اساسنامه اتخاذ تصميم در باره آنها در صلاحيت
رئيس مجمع منشي مجمع
صفحه ۱۲
مجامع عمومي قرار داده شده، در ساير موارد و براي تحقق اهداف، موضوع و عمليات اتحاديه با رعايت قوانين و مقررات جاري و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي رعايت صرفه وصلاح اتحاديه واعضا داراي اختيارات لازم جهت اداره امور بوده و منجمله عهده دارانجام وظايف ذيل است:
۱- دعوت مجمع عمومي ( عادي – فوق العاده)
۲- اجراي اساسنامه وتصميمات مجامع عمومي و ساير مقررات مربوط
۳- نصب و عزل و قبول استعفاي مديرعامل و نظارت بر عمليات وي و پيشنهاد آئين نامه حدود و ظايف و اختيارات و ميزان حقوق و مزاياي مدير عامل به مجمع عمومي
۴- قبول درخواست عضويت و اخذ تصميم نسبت به انتقال سهام اعضاء به يكديگر و دريافت استعفاي هر يك از اعضاي هيات مديره
۵- نظارت بر مخارج جاري اتحاديه ورسيدگي به حسابها و ارائه به هيات بازرسي و تسليم بموقع گزارش مالي وترازنامه به مجمع عمومي
۶- تهيه وتنظيم طرحها و برنامه ها و بودجه و ساير پيشنهادات وارائه به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم
۷- تهيه وتنظيم آئين نامه ها و دستورالعمل هاي داخلي اتحاديه و تقديم آن به مجمع عمومي براي تصويب
۸- پيشنهاد حقوق و مزاياي هيات مديره و پاداش آنان، در چهار چوب آئين نامه مصوب وزارت تعاون، جهت تصويب مجمع عمومي عادي
۹- تعيين نماينده يا وكيل در دادگاهها و مراجع قانوني وساير سازمانها با حق توكيل غير
۱۰- تعيين نماينده از بين اعضاي اتحاديه ها و تعاونيهاي عضو براي حضور در جلسات مجامع عمومي شركتها و اتحاديه هايي كه اتحاديه در آنها مشاركت يا عضويت دارد.
۱۱- تعيين و معرفي صاحبان امضاي مجاز( يك يا دو نفر از اعضاي هيات مديره به اتفاق مديرعامل) براي قراردادها و اسناد تعهدآور اتحاديه.
۱۲- انجام ساير وظايف و تكاليفي كه بموجب اين اساسنامه مستقيما” و يا به اعتبار تصدي اداره امور اتحاديه بر عهده هيات مديره گذارده شده است.
رئيس مجمع منشي مجمع
صفحه ۱۳
ماده ۳۷- هيات مديره نماينده قانون اتحاديه است و مي تواند مستقيما” و يا با وكالت با حق توكيل اين نمايندگي را در دادگاهها ومراجع قانوني و ساير سازمانها اعمال كند مسئوليت هيات مديره در مقابل اتحاديه مسئوليت وكيل است در مقابل موكل
ماده ۳۸- معاملات اتحاديه با هر يك از اعضاء هيات مديره، مديرعامل ، بازرسان تابع آئين نامه اي خواهد بود كه در چهار چوب دستورالعمل وزارت تعاون به تصويب مجمع عمومي عادي اتحاديه ميرسد.
ماده ۳۹- هيات مديره وظايف خود را بصورت جمعي انجام ميدهد و هيچ يك از اعضاء هيات مديره حق ندارد از اختيارات هيات، منفردا” استفاده كند مگر در موارد خاص كه وكالت يا نمايندگي كتبي از طرف هيات مديره داشته باشد. هيات مديره ميتواند قسمتي از اختيارات خود را با اكثريت سه چهارم آراء به مديرعامل تفويض كند.
ماده ۴۰- تحويل و تحول و انتقال مسئوليت از هيات مديره سابق به هيات مديره بعدي بايد حداكثر ظرف مدت يك هفته بعد از تاريخ قبولي سمت هيات مديره وتائيد صحت انتخابات توسط وزارت تعاون صورت گيرد وكليه اوراق و اسناد و دفاتر و حسابها و موجوديهاي اتحاديه به هيات مديره جديد، تحويل و پس از ثبت تغييرات در اداره ثبت شركتها ترتيب معرفي امضاهاي مجاز داده شود.
ماده ۴۱- مراتب نقل وانتقال بايد در صورت مجلسي منعكس و به امضاي اعضاي هيات مديره سابق و اعضاي هيات مديره جديد و هيات بازرسي اتحاديه برسد. صورت مجلس مذكور بايد جزو اسناد اتحاديه نگهداري شود.
ماده ۴۲- استعفاي هر يك از اعضاي هيات مديره تا تعيين عضو جديد و قبولي سمت آن رافع مسئوليت نسبت به وظايفي كه به وي محول شده است نخواهد بود.
ماده ۴۳- هيچيك از اعضاي هيات مديره يا بازرسان / يامدير عامل اتحاديه نمي توانند سمت بازرسي يامديريت عامل و يا عضويت هيات مديره اتحاديه تعاوني ديگري را با موضوع و فعاليت مشابه قبول كند.
ماده ۴۴- نامزدهاي عضويت در هيات مديره و يا هيات بازرسي و يا مديريت عامل اتحاديه بايد واجد شرايط زير باشند.
۱- تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
رئيس مجمع منشي مجمع
صفحه ۱۴
۲- ايمان و تعهد عملي به اسلام ( اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي تعهد عملي به دين خود)
۳- دارا بودن اطلاعات يا تجربه لازم براي انجام وظايف متناسب با فعاليت اتحاديه
۴- عدم ممنوعيت قانوني و حجر
۵- عدم عضويت در گروههاي محارب و عدم ارتكاب جرائم بر ضد امنيت و جعل اسناد
۶- عدم سابقه محكوميت ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري ، خيانت در امانت، تدليس، تصرف غير قانوني در اموال دولتي و ورشكستگي به تقصير .
۷- عضويت در يكي از اتحاديه هاي يا تعاونيهاي عضو اتحاديه براي نامزدهاي تصدي سمت هيات مديره
تبصره – داوطلبان عضويت در سمت هيات مديره ويا بازرس اتحاديه ميبايست به همراه درخواست ثبت نام خود نامه رسمي حداقل يكي از اتحاديه ها يا تعاونيهاي عضو اتحاديه مبني بر پيشنهاد نامزدي آنها را ارايه نمايند.
۳- بازرسي
ماده ۴۵- مجمع عمومي عادي دو شخصيت حقيقي يا حقوقي را براي مدت يكسال مالي به عنوان هيات بازرسي انتخاب مي كند، انتخاب مجدد آنان بلامانع است. همزمان با انتخاب بازرسان اصلي يك شخص حقيقي يا حقوقي به عنوان بازرس علي البدل انتخاب ميشود.
تبصره ۱ – در صورت فوت يا ممنوعيت قانوني و يا استعفاي هريك از بازرسان اصلي، هيات مديره مكلف است ظرف ده روز بازرس علي البدل را براي بقيه مدت دعوت نمايد.
تبصره ۲- حق الزحمه و پاداش بازرسان با تصويب مجمع عمومي تعيين ميگردد.
تبصره ۳- تا زماني كه هيات بازرسي جديد انتخاب و قبول سمت نكرده است هيات بازسي قبلي كماكان مسئوليت بازرسي را بعهده دارند.
ماده ۴۶ – وظايف هيات بازرسي اتحاديه بشرح زير است:
۱- نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور اتحاديه و عمليات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانين و مقررات و دستورالعمهاي مربوط
رئيس مجمع منشي مجمع
صفحه ۱۵
۲- رسيدگي به حسابها، دفاتر، اسناد و صورتهاي مالي شخصا” و يا در صورت لزوم با استفاده از كارشناس كه در اينصورت پرداخت هزينه كارشناس با تصويب مجمع عمومي بر عهده اتحاديه خواهد بود.
۳- رسيدگي به شكايات اعضا وارايه گزارش به مجمع عمومي و مراجع ذيربط
۴- تذكر كتبي تخلفات موجود در نحوه اداره امور اتحاديه به هيات مديره و مدير عامل و تقاضاي رفع نقص
۵- نظارت بر انجام حسابرسي و رسيدگي به گزارشهاي حسابرسي و گزارش نتيجه رسيدگي به مجمع عمومي اتحاديه و مراجع ذيربط
تبصره ۱ – هيات بازرسي موظف است گزارش جامعي راجع به وضع اتحاديه به مجمع عمومي عادي تسليم كند گزارش هيات بايد لااقل ۱۰ روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي جهت مراجعه اعضاء در مركز اتحاديه آماده باشد.
تبصره ۲- هيات بازرسي حق دخالت مستقيم در اداره امور اتحاديه را نداشته ولي ميتوانند بدون حق راي در جلسات هيات مديره شركت كنند ونظرات خود را نسبت به مسائل جاري اتحاديه اظهار دارند.
ماده ۴۷- در صورتيكه هيات بازرسي تشخيص دهد كه هيات مديره و يا مدير عامل در انجام وظايف محول مرتكب تخلفاتي گرديده است و به تذكرات ترتيب اثر نمي دهند مكلف است از هيات مديره تقاضاي برگزاري مجمع عمومي فوق العاده براي رسيدگي به گزارش خود را بنمايد.
فصل چهارم: مقررات مالي
ماده ۴۸- ابتداي سال مالي اتحاديه اول فروردين ماه وانتهاي آن آخر اسفندماه همان سال خواهد بود به استثناي سال اول تاسيس كه از تاريخ تشكيل تا پايان اسفند ماه است.
ماده ۴۹- هيات مديره موظف است نسخه اي از گزارشها، صورتهاي مالي تا پايان دوره از قبيل ترازنامه و حسابهاي عملكرد و سود و زيان ، پيشنهاد نحوه تقسيم سود خالص و بودجه پيشنهادي سال بعد را پس از آماده شدن حداكثر تا ۳۰ روز قبل از تاريخ تشكيـــل جلســـه مجمــع
رئيس مجمع منشي مجمع
صفحه ۱۶
عمومي عادي سالانه براي رسيدگي كتبا” به هيات بازرسي تسليم نموده و علاوه بر آن هر سه ماه يكبار تراز آزمايشي حسابهاي اتحاديه را همراه با تجزيه و تحليل فعاليت سه ماه اتحاديه تهيه و در اختيار هيات بازرسي قراردهد ونسخه اي از آنها را نيز به وزارت تعاون واعضاء ارسال دارد.
ماده ۵۰ – هر يك از اعضاء در صورت مشاهده نقص يا تخلف در اداره امور اتحاديه مي تواند گزارش و يا شكايت خود را به هيات بازرسي اعلام نمايد و در صورت عدم اخذ نتيجه و باقي بودن به شكايت با وزارت تعاون مكاتبه كند هيات مديره مكلف به اجراي نظر وزارت مزبور كه به طور كتبي و رسمي ابلاغ ميشود خواهد بود.
مديران اتحاديه موظفند با كارشناسان وزارت تعاون و حسابرس يا حسابرسان منتخب آن همكاري بنمايند و كليه اسناد و مدارك مورد نياز رادر اختيارشان قراردهند.
ماده ۵۱- در تهيه و تنظيم اسناد، دفاتر قانوني و صورتهاي مالي، رعايت اصول و موازين، روشهاي متداول و قابل قبول حسابداري و قوانين و مقررات جاري الزامي است.
ماده ۵۲- هدايا و كمكهاي بلاعوض در صورتي كه از طرف اعطاء كننده براي مصرف خاصي تعيين نشده باشد بحساب درآمد منظور ميشود.(اگر غيرنقدي باشد به قيمت روز تقويم و به حساب درآمد منظور شود)
ماده ۵۳- افتتاح هر نوع حساب نزد بانكها، صندوق تعاون و ساير موسسات اعتباري بايد با تصويب هيات مديره و معرفي امضاهاي مجاز صورت گيرد.
ماده ۵۴- سود خالص اتحاديه در هر سال مالي به پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي به ترتيب زير تقسيم ميشود:
۱- از حداقل پنج درصد به بالا به عنوان ذخيره قانوني منظور مي شود.
۲- حداكثر پنج درصد از سود خالص بعنوان اندوخته احتياطي منظور مي شود.
۳- چهار درصد از سود خالص بعنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واريز ميگردد.
۴- تخصيص درصدي از سود جهت پاداش به كاركنان ، مديران وبازرسان.
۵- پس از كسر وجوه فوق باقيمانده سود خالص، به نسبت سرمايه و يا سرمايه ومعاملات اعضاء بطريقي كه مجمع تصويب مي نمايد تقسيم گردد.
تبصره ۱- ذخيره قانوني تا زماني كه مبلغ كل ذخيره به ميزان يك چهارم معدل سرمايه سه سال اخير اتحاديه نرسيده باشد الزامي است.
رئيس مجمع منشي مجمع
صفحه ۱۷
تبصره ۲- اتحاديه ميتواند با تصويب مجمع عمومي عادي تا حداكثر يك دوم ذخيره قانوني را جهت افزايش سرمايه خود به كار برد، استفاده مجدد از باقيمانده آن جهت افزايش سرمايه مجاز نيست.
تبصره ۳- هيات مديره ميتواند با تصويب مجمع عمومي عادي اندوخته احتياطي رابه مصرف امور خيريه و عام المنفعه فرهنگي، آموزشي، تحقيقاتي و ترويجي برساند.
فصل پنجم : مقررات مختلف
ماده ۵۵- انحلال يا تغيير موادي از اساسنامه اتحاديه كه مغاير شروط و قراردادهاي منعقده بامنابع تامين كننده اعتبار و كمك مالي و امكانات مختلف و سرمايه گذاري و مشاركت باشد موكول به موافقت مراجع مذكور خواهدبود.
ماده ۵۶- در صورتيكه مجمع عمومي فوق العاده تغيير بعضي از مواد اساسنامه را تصويب كند در صورت تائيد وزارت تعاون ( از جهت انطباق با قانون بخش تعاوني) معتبر خواهد بود.
ماده ۵۷- كليه اموالي كه از منابع عمومي دولتي و بانكها در اختيار اتحاديه قرارگرفته با انحلال آن بايد مسترد شود.
ماده ۵۸- انحلال اتحاديه تابع ضوابط مقرر در قانون بخش تعاوني و آئين نامه هاي اجرايي مربوط ميباشد.
ماده ۵۹- در صورت بروز اختلاف بين اتحاديه و اعضاي آن موضوع اختلاف براي داوري به اتحاديه مربوط ارجاع خواهد شد و چنانچه بين اتحاديه و اتحاديه ديگر، اختلافي بروز نمايد، موضوع اختلاف به اتاق تعاون مربوط جهت داوري ارجاع ميشود. اين اساسنامه د ر۵۹ ماده ۳۶ تبصــره در مجمـــع عمومي فوق العــــــاده مـــــورخ ۴/۴/۱۳۷۸ بـــه تصويب رسيد و آنچه در آن پيش بيني نشده تابع قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي و قانون شركتهاي تعاوني مصوب سال ۱۳۵۰ ( در موارديكه به قوت خود باقي است) آيين نامه ها و دستورالعمل هاي قانوني موضوعه ميباشد.
هيات رئسه مجمعرئيس نائب رئيس منشيناظر ناظر ناظر