اتحاديه تعاونيهاي مصرف فرهنگيان ايران در تاريخ ۵/۷/۱۳۶۷ تحت شماره ۷۱۳۲۱ در اداره كل تعاون ثبت شركتهاي تهران به ثبت رسيد و فعاليت اين اتحاديه به صورت قانوني در جهت همياري و همكاري با شركت هاي تعاوني عضو و يا اتحاديه هاي استاني آغاز گرديد.
با توجه به اهداف بخش تعاون كه در فصل اول قانون تعاون اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۷ از طرف مجلس شوراي اسلامي آمده است.
اتحاديه تعاوني هاي مصرف فرهنگيان ايران به منظور تحقق اهداف ياد شده شكل گرفته و تاكنون در راستاي توسعه كمي وكيفي تعاونيها گام هاي شايسته اي بر داشته است.
از فعالیت های این مجموعه موارد ذیل قابل ذکر است:
۱- تسهیلات مهر رضا
۲- طرح میزان
۳- توزیع سبدهای کالای کارمندی
۴- توزیع کالاهای یارانه ای و همکاری با دولت در جهت تنظیم بازار در مقاطع مختلف
۵- تامین کالاهای مورد نیاز فرهنگیان اعم از لوازم خانگی و مواد غذایی
اهداف اتحاديه شركتهاي تعاوني مصرف فرهنگيان
۱- ترويج و تحكيم مشاركت، همكاري و تعاون
۲- تامين نيازهاي مشترك اقتصادي اجتماعي و فرهنگي اعضاء و كمك به تحقق عدالت اجتماعي
۳- بازاريابي ، خريد و فروش، صادرات و واردات و عرضه توليدات اتحاديه و تعاوني هاي عضو به سهامداران
۴- برپايي نمايشگاهها و يا مشاركت در برپايي نمايشگاههاي داخلي و بين المللي
۵-ارائه خدمات اداري – مالي – حسابداري – و حسابرسي به تعاونيهاي عضو
اتحاديه تعاونيهاي مصرف فرهنگيان ايران در جهت انجام رسالت خود كه در ماده ۴۳ فصل هفتم قانون تعاون مصوب شده است توانسته است در چهارچوب آن به رشد و شكوفايي شركتهاي تعاوني مصرف فرهنگيان سراسر كشور عليرغم چالشهاي بسيار كمك نمايد.
اصول كلي فعاليت ها در چهارچوب قوانين تعاوني و خط و مشي و اهداف آن در اساسنامه اتحاديه ذكر شده است.
با نگاهي به اساسنامه تعاونيهاي مصرف فرهنگيان ايران حدود وثقوراتحاديه و تعاونيهاي تحت پوشش به روشني ترسيم شده و نسبت به تعميق روح تعاون در سطوح مختلف با الزامات مربوطه سياست گذاري و برنامه ريزي شده است.
اتحاديه شركت هاي تعاوني مصرف فرهنگيان كه درسال ۱۳۶۷ به منظور تهيه و توزيع كالا و مايحتاج مورد نياز شركت هاي تعاوني مصرف فرهنگيان و در راستاي كمك به امور معيشتي و رفاهي تاسيس شده است مشتمل بر ۶۲۰ تعاوني مصرف و حدود ۱.۶۰۰.۰۰۰ نفر عضو فرهنگي مي باشد.
هدف شركت هاي تعاوني مصرف تهيه و توزيع اجناس و خدمات مصرف و رفع نيازمنديهاي اعضاي آن است و هدف نهايي آن ارائه كالاي مصرفي با قيمت و كيفيت مناسب مي باشد.
نقاط قوت تعاوني هاي مصرف فرهنگيان
۱- تنوع كالا – قيمت مناسب – شرايط مطلوب فروش و امكانات و تجهيزات فروشگاههاي مصرف
۲- در اختيار قرار دادن كالاهاي اساسي با شرايط مناسب و اقساط كوتاه مدت وبلند مدت و با سود بسيار اندك با كسر از حقوق به اعضا
۳- تهيه و خريد كالاهاي مرغوب و عالي طبق استانداردهاي جديد و عدم حضور واسطه ها در امر خريد كالا و توزيع آن بين فرهنگيان.
۴- خريد كالا و اقلام مصرفي از شركتها و كارخانجات معتبر توليدي به وسيله اتحاديه تعاوني ها و سپس توزيع آن بين شركتهاي عضو اين اتحاديه
اركان اتحاديه:
۱- مجمع عمومي ۲ – هيئت مديره ۳- هيئت بازرسي
مجمع عمومي به صورت عادي يا فوق العاده تشكيل ميشود و حداقل سالي يكبار و حداكثر ظرف مدت ۴ ماه پس از پايان سال مالي اتحاديه است.
هيئت مديره كه مركب از ۷ نفر عضو اصلي و ۲ نفر علي البدل كه از ميان نامزدهاي پيشنهاد شده توسط اتحاديه ها و تعاوني هاي عضو براي مدت سه سال با اري مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي شود.
هيئت بازرسي مجموع عمومي و عادي دو شخصيت حقيقي يا حقوقي را براي مدت يكسال مالي به عنوان هيئت بازرسي انتخاب مي كند.
مقررات مالي : ابتداي سال مالي اتحاديه اول فروردين ماه و انتهاي آن اخر اسفند ماه همان سال خواهد بود.
وظائف و اختيارات مجمع عمومي عادي: انتخاب هيات مديره، هيات بازرسي – رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره ترازنامه و حساب سودوزيان – گزارش مالي – اتخاذ تصميم در مورد عضويت يا لغو عضويت اتحاديه هاي ديگر و اتاق تعاون و تعيين ميزان سهام يا حق عضويت سالانه